Như tiêu đề, cần bán xác Sum rs 224 và master 274 có sách sum 10%+12, W2+9, ngọc trong rương nghỉ game.