sao không hủy luôn đỡ phải ctc =)) lùi lên lùi xg phát chán